Br. 46 (1997)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Mr. Lejla GAZIĆ

Članovi redakcije

Dr ESAD DURAKOVIĆ, Dr Amir LJUB0VIĆ, Dr Fehim NAMETAK, Dr Jusuf RAMIĆ, Akademik Avdo SUĆESKA

Sadržaj

In Memoriam

Prof. dr. Sulejman Grozdanić (1933.-1996.)
Bećir Džaka
PDF
9-10
Prof. dr. Srđan Janković (1926-1996)
Amir Dervišević
PDF
11-12

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Ekrem Čaušević
PDF
13-37
Hanka Vajzović
PDF
39-59
Amina Šiljak-Jesenković
PDF
61-81
Tatjana Paić-Vukić
PDF
83-101
Salih Trako
PDF
103-114
Cahit Telci
PDF
115-129
Olga Zirojević
131-139

Prilozi / Contributions

Adem Handžić
PDF
141-150

Skupovi / Symposiums

Kerima Filan, Esad Duraković, Adnan Kadrić
PDF
187-196

Bibliografija / Bibliographies

Pregled izdanja Orijentalnog instituta 1986-1997. sa bibliografijom radova u POF-u 35-45
Sabaheta Gačanin
PDF
151-173
Bibliografija radova akademika Avde Sućeske
Emina Stanek
PDF
175-185

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
197-255