Uloga komentara u kanoniziranju književnih vrijednosti – s osvrtom na komentare poezije bošnjačkih autora na orijentalnim jezicima

Dželila Babović

Sažetak

Pisanje komentara u orijentalno-islamskoj tradiciji prvotno se usmjeravalo na tekst Kurʼana i Hadisa. Međutim, izuzetno snažna religijska tradicija hermene­utike i tekstualne egzegeze značajno je utjecala na sveukupnu pismenost, tako da se komentar javlja kao jedna od najznačajnijih proznih formi u klasičnoj orijentalno-islamskoj književnosti. U jedinstvu i isprepletenosti različitih kulturnih identiteta u islamskom kulturalnom krugu, tragajući za književnim stvaralaštvom Bošnjaka na orijentalnim jezicima kao važnom komponentom historijskog kontinuiteta nacionalne književnosti, pronalazimo znatan broj ko­mentara iz različitih oblasti, pisanih na arapskom, perzijskom i turskom jeziku. U ovome radu predstavljeni su neki značajniji komentari poezije bošnjačkih autora.

---------------------------------------------------------

The role of commentaries in the canonization of literary values – with special reference to the commentaries of poetry of Bosnian authors in oriental languages

The writing of commentaries in the Oriental-Islamic tradition was originally focused on the text of the Qur’an and Hadith. The extremely strong religious tradition of hermeneutics and textual exegesis significantly influenced overall literacy, so that commentary appears as one of the most significant prose forms in classical Oriental-Islamic literature. In the unity and intertwining of different cultural identities in the Islamic civilization circle, searching for the literary works of Bosnians in Oriental languages, as an important component of the historical continuity of national literature, we find a significant number of commentaries from different fields, written in Arabic, Persian and Turkish. In this paper, some of the most significant commentaries on the poetry of Bosnian authors are presented.


Ključne riječi

komentar; originalnost; kanonizacija; intertekstualna harmonija; didaktička književnost; commentary; originality; canonization; intertextual harmony; didactic literature

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.