O specifičnostima sintakse književnoumjetničkog stila: slikanje sintaksom u kratkim pričama Jusufa Idrisa

Elma Dizdar

Sažetak

Sa stanovišta sintaktičke analize, osnovna specifičnost tekstova koji pripadaju književnoumjetničkom stilu jeste upravo neograničena sloboda i odsustvo pravila koja u drugim funkcionalnim stilovima diktiraju specifičnu upotrebu sintaktičkih obrazaca i konstrukcija, te načina ostvarivanja kohezije teksta. Stoga je teško govoriti o specifičnostima sintakse književnoumjetničkog stila općenito. Umjesto toga, moguće je analizirati specifičnosti upotrebe sintakse kao elemente stila pojedinačnih autora ili umjetničkih pravaca ili pak žanrova.

Međutim, ono što je poslužilo kao motivacija za izradu ovog rada nisu sintak­tičke specifičnosti koje bi se mogle analizirati kao elementi izgradnje jedin­stvenog, homogenog stila Jusufa Idrisa. Nasuprot tome, u radu pažnju privlače upravo izrazito različiti sintaktički postupci koje ovaj pisac upotrebljava u različitim kratkim pričama. Centralni predmet rada jeste analiza takvih sin­taktičkih postupaka upotrijebljenih u nekoliko kratkih priča Jusufa Idrisa, koja ima za cilj pokazati kako upotreba sintakse u njima nije samo sredstvo, odnosno forma pomoću koje pisac iznosi sadržaj priče. Naime, ovakva formalna potka priče, bremenita različitim sintaktičkim figurama, ne samo da sarađuje sa sadržajem priče i kazuje jedan njen dio nego nerijetko govori i glasnije od riječi, formirajući jedinstvene narativne figure.

-----------------------------------------------------------------

On features of the syntax of literary style: syntax as means of portrayal in short stories of Yusuf Idris

From the point of view of syntactic analysis, the main features of texts belong­ing to literary style are the unlimited freedom and absence of rules which in other functional styles dictate the characteristic use of syntactic patterns and structures, as well as means of text cohesion. That is why it is difficult to discuss the specific features of the syntax of literary style in general. Instead, it is possible to analyze the use of syntax as an element of style of individual authors, literary movements or genres.

However, it is not the syntactic features that could be analyzed as building blocks of unique, homogenous style of Yusuf Idris that served as motivation for writing of this paper. Quite the contrary, the paper draws attention to markedly different syntactic devices used by this writer in different short stories. The central focus of the paper is the analysis of these syntactic devices in several short stories of Yusuf Idris, which aims to show that the use of syntax therein is not simply means or form used by the writer to convey the content of the story. Actually, this syntactic warp and woof of the story, packed with various syntactic figures, not only works together with the story content and tells one part of it but often speaks louder than words, forming unique narrative devices.


Ključne riječi

postupci ekspresivne sintakse; stilske figure dodavanja; ponav¬ljanja; oduzimanja i permutacije; narativne figure; kratke priče Jusufa Idrisa ; expressive syntactic devices; figures of speech involving addition; repetition; omission and permutation; narra

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.