Predodžbe o ženama u osmanskoj književnosti: imagološka analiza Zenan-name Enderunlu Fazila

Azra Abadžić Navaey

Sažetak

Mesnevija osmanskoga pjesnika Enderunlu Fazila pod naslovom Zenan-name Knjiga o ženama), napisana krajem 18. i rado čitana početkom 19. stoljeća, jedno je od imagološki najzanimljivijih djela postklasične osmanske književnosti. Oslanjajući se na tradiciju şehrengiza, autor u tom djelu donosi vrlo živopisne i duhovite psihofizičke portete žena iz različitih dijelova svijeta: onih koje su živjele na osmanskom teritoriju do strankinja izvan granica Osmanskoga Carstva. Unatoč osporavanoj literarnoj vrijednosti, riječ je o djelu iznimno bogatog imagološkog potencijala koji do sada nije bio sustavno istražen. Polazeći od postavki književne imagologije, istraživačke grane komparativne književnosti koja se bavi interpretativnom analizom diskurzivnih konstrukcija i reprezentacija heteropredodžbi, u radu se analiziraju predodžbe ženama koje se spominju u djelu Zenan-name, a također se nastoji ispitati do koje su mjere pjesnikove predodžbe o ženskom svijetu bile uvjetovane društveno-povijesnim faktorima, odnosno kulturnim, književnim ili diskurzivnim konvencijama.

-------------------------------------------------------

Images of women in ottoman literature: an analysis of literary representations of women in Zenan-name by Enderunlu Fazil

Zenan-name (The Book on Women), a mathnawi by the Ottoman poet Enderunlu Fazil, was written in the late 18th century and widely read in the early 19th century. In terms of imagology, it is considered among the most interesting works of the post-classical Ottoman literature. Relying on the tradition of şehrengiz, in this poem the author presents lively and humorous physical and psychological portraits of women from different parts of the world: those who lived within the Ottoman Empire, as well as foreigners outside the territories of the Ottoman Empire. Despite the often-disputed literary value, the Zenan-name is a text of immense imagological potential that has not been systematically researcherd until today. Starting from the postulates of imagology, a branch of comparative literary studies that explores discursive constructions of heteroimages, this paper analyses the images of women described in the Zenan-name, also trying to examine the extent to which the poet’s images of women are determined by social and historical circumstances, or else by cultural, literary or discursive conventions. 

Ključne riječi

osmanska književnost, šehrengiz; Zenan-name, imagologija; predodžbe o ženama; stereotipi; Ottoman literature; şehrengiz; Zenan-name; imagology; representations of women; stereotypes

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.