Rukopisna zbirka Kantonalnog arhiva Travnik

Mustafa Jahić

Sažetak

Zbirka rukopisa Kantonalnog arhiva u Travniku predstavlja značajan izvor za istraživanje pisane kulturne baštine Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima. U njoj se nalaze rukopisi djela na arapskom, turskom i perzijskom jeziku iz većine nauka koje su se izučavale u Osmanskom carstvu uključujući i Bosnu i Hercegovinu u vrijeme dok je bila dio toga carstva. Posebno je značajno da se među ovim rukopisima nalazi i nekoliko djela bosanskohercegovačkih autora koji su, također, pisali na spomenutim jezicima. Pored ovih rukopisa značajna su i djela drugih autora, jer i ona svjedoče o obrazovnim i naučnim aktivnostima Bošnjaka toga doba. Za istraživanje i izučavanje ovoga aspekta kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine značajne su i bilješke o bosanskim prepisivačima nekih djela i bilješke na marginama ovih rukopisa, u kojima se navode podaci o bosanskim vlasnicima ili vakifima rukopisa i druge vrste bilježaka koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Navedena zbirka sadrži 121 kodeks u kojima se nalaze 224 djela. Od ovoga broja na arapskom jeziku napisana su 172 djela, na turskom 45, perzijskom tri, arapsko-tursko-perzijskom jedno, arapsko-perzijskom jedno i perzijsko-turskom jeziku dva djela. Među ovim rukopisima nalaze se djela iz kurʼanskih naučnih disciplina, hadisa i hadiskih nauka, islamskog prava (fikha), islamske dogmatike, islamske neobavezne molitve – dove, etike i propovjedništva, islamskog misticizma, logike, disputacije, ramatike/morfologije, gramatike/sintakse, leksikografije stilistike i metrike, lijepe književnosti, matematike, astronomije, epistolografije i arhiva.

---------------------------------------------------------

Manuscript collection of Travnik Cantonal Archive

The collection of manuscripts of Cantonal Archive in Travnik represents a significant source for studying of cultural heritage in Bosnia and Herzegovina written in oriental languages. It contains manuscripts in Arabic, Turkish, and Persian languages covering sciences that had been studied in the Ottoman Empire at the time when Bosnia and Herzegovina was under its rule. It is particularly important that the collection includes a couple of works by Bosnian authors who were also writing in oriental languages. In addition to these manuscripts, several other works are worth mentioning as they reveal what kinds of activities Bosniaks of the time were engaged in. Information on Bosnian copyists and marginal notes are extremely useful for research and studying of this aspect of cultural heritage of Bosnia and Herzegovina as such notes include data on Bosnian owners or founders, as well as other interesting notes relating to Bosnia and Herzegovina. This collection includes 121 codices of 224 works. 172 are in Arabic, 45 in Turkish, 3 in Persian, 1 in Arabic-Turkish-Persian, 1 in Arabic-Persian, and 2 in Persian-Turkish languages. Among these manuscripts, there are works on Qur’an science disciplines, hadits and hadit sciences, Islamic law (fikh), Islamic dogmatics, Islamic prayers of supplication – duas, ethics, and homiletics. Islamic mysticism, logic, disputation, grammar/morphology, grammar/syntax, lexicography, stylistics and metrics, literature, mathematics, astronomy, epistolography, and archives. 

Ključne riječi

rukopisi; kulturna baština; bosanskohercegovački autori; kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine; orijentalni jezici; manuscripts; cultural heritage; the Bosnian-Herzegovinian authors; the cultural heritage of Bosnia and Herzegovina; oriental languages

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.