Naša književnost na orijentalnim jezicima u jugoslavenskim enciklopedijama i leksikonima

Emilijana Trifunović

Sažetak

Specifičan segment kulturne baštine na tlu SFRJ čini književnost na orijentalnim jezicima. Cilj ovog rada bio je utvrditi njenu zastupljenost u izdanjima jugoslavenskih enciklopedija i leksikona, tj - u Enciklopediji Jugoslavije (prvo i drugo izdanje), Enciklopediji Leksikografskog zavoda i Leksikonu pisaca Jugoslavije. Ustanovljeno je da su naša književnost na orijentalnim jezicima i njeni autori registrovani u našim enciklopedijama i LPJ (vidjeti indeks na kraju rada). Međutim, uočene su nedosljednosti u primjeni naučne transkripcije orijentalnih jezika i izboru odrednice kod ličnih imena, neadekvatna sistematizacija ove književnosti u odnosu na cjelokupnu materiju obuhvaćenu enciklopedijom, neujednačeno vrednovanje ove književnosti, faktografske kontradikcije itd.

--------------------------------------------------

Our literature in Oriental languages regarding Yugoslav encyclopedies and lexicons

Specific part of cultural heritage from the teritory of SFRY is the literature in oriental languages. The ame of this paper was to find if it were presented in the issues of Yugoslav encyclopedies and lexicons, that is Encyclopedia of Yugoslavia (first and second edition), Encyclopedia of Yugoslav Lexicographic Bureau and Lexicon of Yugoslav Writers. It can be said that our literature written in oriental languages and its authors are registered in our encyclopedies and Lexicon of Yugoslav Writers. Nevertheless, some inconsistencies have been noticed such as: inconsistency in application of verified transcription for oriental languages and in chosing entries of personal names, inadequate sistematization of this literature .considering entire contents of encyclopedia, unequal valorization of this literature, contradictory facts etc.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.