Perspektive proučavanja alhamijado pismenosti: projekt transkripcije i transliteracije alhamijado tekstova

Alen Kalajdžija

Sažetak

U referatu se autor osvrće na projekt Transkripcija alhamiado tekstova i rječnika, koji je u Institutu za jezik i književnost pokrenut 1976. godine. Do danas rezultati navedenog projekta nisu poznati javnosti zbog činjenice da nije publiciran nijedan od završenih devet svezaka koji su bili rezultat tog projekta. Razlog zbog kojeg do danas nisu publicirani rezultati tog istraživanja tiču se same koncepcije, koja je podrazumijevala transkripciju dotada nepoznatih tekstova s ciljem proučavanja starijega jezika. Međutim, ispostavilo se da bi bilo dobro navedenu transkribiranu građu objediniti i pripremiti za buduća istraživanja navedene problematike pošto u ovom trenutku u Institutu za jezik ne postoji nijedan od spomenutih svezaka. Zbog važnosti navedenog, predlaže se da se navedeni projekt reaktivira s ciljem predstavljanja ukupnosti jezičkog izraza bosanske alhamijado pismenosti u najširem smislu riječi, obuhvatajući i rukopise i štampane publikacije, čime bi se stekli uvjeti za šira buduća istraživanja. U međuvremenu, od 1980. godine, kada je završena jedna faza navedenog projekta, do danas je pronađen čitav niz različitih spomenika bosanske alhamijado literature koji očekuju sistematsku obradu, pohranjivanje i pripremu za buduća istraživanja. Najlogičnije rješenje za to bi bilo da se navedeni projekt reafirmira te uz određene dorade metodologije i izradu nekih novih modela u predstavljanju pronađene građe pokrene kao novi stari naučnoistraživački projekt. Zbog kompleksnosti posla od velike važnosti bila bi uspostava naučne saradnje između slavistike odnosno bosnistike i orijentalistike, zbog čega bi naučno istraživanje moglo biti zasnovano kao zajednički projekt Instituta za jezik i Orijentalnog instituta.

---------------------------------------------------

Perspectives of study of Aljamiado literacy: a project of transliteration and transcription Aljamiado texts

The author takes a look at the project of transliteration of the Aljamiado texts and dictionary which was initiated to emerge out of the project at the Institute for language and literature in 1976. So far, results of the aforementioned project are not published because none of nine volumes that were the result of the project have been published. The reason for not publishing any results is related to the conception, which included transliteration of then unknown texts in order to study an older language. However, it turns out that it would be wise to combine the aforementioned transliterated materials into one collection and prepare them for future research since at this moment there are no aforementioned volumes in the Institute. Due to importance of this, we suggest that this project gets reactivated with the goal of presenting the totality of the linguistic expression of Bosnian Aljamiado literacy in the broadest sense of the word, encompassing manuscripts and written publications, thus creating conditions for wide future research. Meanwhile, since 1980, after one phase of this project had been completed, a whole variety of monuments of Bosnian Aljamiado literature have been found, which is still in need of systematic analyses, storing and preparing for future research. Thus, the most logical solution would be that this project is reaffirmed and, with certain updates in methodology and production of some new models of presenting discovered materials, restarted as a new old research project. Due to complexity of high important work duties, it would be necessary to start up cooperation between Bosnian and Oriental Studies, because of which,this research could be started as mutual project of the Institute for language and the Oriental Institute.

Ključne riječi

alhamijado literatura; arebica; transliteracija; transkripcija; bosnistika; orijentalistika; Institut za jezik; Orijentalni institut; Alhamijado literature; Bosnian Arab script; transliteration; transcription; Department of Bosnian Studies

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.