Negacija u turskome jeziku

Ekrem Čaušević

Sažetak

Autor je u ovome radu nastojao podrobno opisati preobliku negacije u turskome i bosanskom jeziku. Naravno, kontrastiranje je vršeno iz aspekta turskoga jezika. Postupci negiranja analizirani su na tri razine: razini rečeničnih dijelova, rečeničnoj i tekstualnoj razini. U okvira toga obrađeni su sljedeći negatori: gl. sufiks -me/-ma, predikativ/modalna riječ yok, predikativ/modalna riječ değil, modalne riječi hayır i hiç te konjunktor ne...ne (de). Znatna je pažnja posvećena i strukturnim tipovima negativnih rečenica. Analizirani su isto tako i njihovi semantički ekvivalenti u bosanskome jeziku. Kontrastivni pristup pokazao se iznimno značajnim zbog velikog broja turskih jednostavnih (nesloženih) rečenica (npr. Değil yazmak, okumak bile bilmiyor.), čiji su semantički ekvivalenti u bosanskome jeziku različite vrste nezavisnosloženih rečenica. U okvirima semantičke analize negativnih rečenica autor je pokušao dati i osnovne naznake za njihovu klasifikaciju prema prisustvu modalnoga elementa u značenju.

-------------------------------------------------------------

Negatives in the Turkish language

In this paper, the author tried to give a detailed description of the change of negatives in the Turkish and Bosnian languages. Naturally, the contrasting was done from the aspect of the Turkish language. The procedures of negating were analyzed at three levels: at the level of sentence parts, the sentence and text levels. Within these, the following negatives were studied: v. suffix -me/-ma, predicative/modal word yok, predicative/mođal work değil, modal words hayır and hiç, and the conjunction ne...ne (de). Considerable attention was paid to the types of negative sentences. Their semantic equivalents in the Bosniak language were also analyzed. A contrastive approach proved extremely important because of the large number of Turkish (non-complex) sentences (e.g. Değil yazmak, okumak bile bilmiyor), whose semantic equivalents in the Bosniak language are different kinds of independent clauses. Within the framework of semantic analysis of negative sentences, the author tried to give the basic suggestions for their classification according to the presence of modal element in meaning.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.