”Ljudi na suncu” Gassâna Kanafânîja

Tatjana Paić-Vukić

Sažetak

Roman ”Ljudi na suncu” palestinskoga književnika Gassâna Kanafanîja dramatizira pokušaj skupine palestinskih izbjeglica da ilegalno uđu u Kuvajt skriveni u praznoj cisterni za vodu, i njihovu tragičnu smrt na graničnom prijelazu. Bio je predmetom brojnih, najčešće alegorijskih inteipretacija, temeljenih na povezivanju teksta i njegova povijesnoga konteksta, i čita se kao kritika odnosa arapskog svijeta prema Palestincima u desetljeću poslije njihova izgona iz domovine.

U kritičkoj literaturi zamjetna je različitost ocjena stilskih obilježja ovoga romana: jedan dio kritičara smješta ga u tradicionalni realizam, dok ga drugi drže modernističkim romanom inspiriranim djelima anglo-američkoga modernizma. Vremenom nastanka, roman ”Ljudi na suncu” stoji na razmeđi dvaju razdoblja arapskoga romana, kada tradicionalni realizam dominantan u pedesetima potiskuju eksperimentalni književni postupci. Svojim osnovnim odlikama, kao što su mimetičnost, referencijalnost na određena društvena zbivanja, psiho- loško-socijalna motivacija i si. i dalje je u struji realizma, ali je u njemu prisutan niz postupaka kojima pisac postiže otklon od tradicije pedesetih. To su direktni unutarnji monolog u kojemu je čitatelj bez posredničke instance suočen s unutarnjim doživljajem lika, slobodni neupravni govor kao pripovijedanje u trećem licu koje prenosi misli/govor lika, subjektivni tretman vremena (vremenom upravlja subjektivno iskustvo, prošlost i sadašnjost smjenjuju se prema načelu asocijacija i bez auktorijalnih intervencija), te ograničavanje pripovjedačeva sveznanja u točki kulminacije. Slobodni neupravni govor u njemu je najzastup- ljeniji način prenošenja unutarnjeg govora lika i predočavanja govora prošlosti junaka, a to je sredstvo jedno od važnih obilježja modernoga realizma.

Može se zaključiti daje ”Ljudi na suncu” moderan realistički roman koji prekida s tradicijom pedesetih, ali nije modernistički budući da tek ”veće količine unutarnjeg monologa konstituiraju modernističke pripovjedačke cjeline”. Put k modernizmu Kanatanı će dovršiti slijedećim romanom ”Sve što vam je preostalo” u kome će unutarnji monolog učiniti temeljem narativne strategije.

-------------------------------------------------------

"Men in the sun" by Ğassân Kanafani

The novel "Men in the Sun” by the Palestinian writer Gassân Kanafinl dramatizes the attempt ofa group of Palestinian refugees to enter Kuwait ille- gally, hidden in an empty water tank and their death at the border Crossing. The novel has been subject to many, mostly allegoric interpretatioirs based on lin- king the text with its historical context. It was understood as a sharp criticism oftheArab world’s attitude toward the Palestinians in a decade following their plight from their homeland.

As for stylistic featrrres of the novel, there are some differences in the critics’ opinions. Some consider it a traditional realistic novel, while others place it in the stream ofmodernism inspired by the great Anglo-American modernistic works. By the time ofits writing the novel stands on the border bebveen the two important phases of the Arabic novel. I. e. at the point where the traditional re- alism which dominated in tire fifties is being pushed aside by experimental 1İ- terary devices. Its main characteristics - mimesis, referentiality, psychological and social motivation ete., are inherent to realistic fiction, but it bears many de- vices which break with the narrative tradition ofthe fifties. These are: the direct interior monologue in which the inner experience ofthe fictional character is presented without the authorial mediation, free indirect speech - third person narration which transmits the thoughts/speech ofthe character, subjective expe- rience, the past and the present blend in the principle ofassociations and with- out authorial interventions and the limitation ofthe narrator’s omniscience in the point ofculmination. In this novel, the most frequent mode of transmitting the characters thoughts and presenting their past is free indirect speech rvhich is one ofthe main devices ofnrodem realistic fiction.

It can be concluded that tire novel "Men in the Sun” is a modem realis- tic fictional work which breaks with the tradition of tire fifties, but is not a mo- demistic novel since only "the larger quantities ofthe interior monologue con- stitrrte modernistic fictional rvorks”. In his next novel, "Ali that's left for you”, Kanafönl will reach the end of his way towards modernism, by making the in- terior monologue the basic narrative strategy.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.