Kazivanje o Jusufu: od kur’anskog prototeksta do kratkih poetskih formi u divanskoj poeziji Bošnjaka

Amina Šiljak-Jesenković

Sažetak

U prvom dijelu rada ukazali smo na neke za nas ključne motive iz kur’anskog kazivanja o Jusufu, skrenuli pažnju na tefsirska tumačenja ovih motiva, te donijeli natuknicu o različitostima fabule ovog kazivanja u Starom zavjetu, u odnosu na Kur’an. U drugom dijelu smo ukratko ukazali na neke, nama osobito zanimljive, zajedničke elemente turskih narativnih spjevova (mesnevija) koji tematiziraju Najljepše kazivanje, te na karakterizaciju protagonista i “iščitavanje” njihova puta. U trećem dijelu rada smo kroz primjere stihova bošnjačkih autora osmanskog perioda ukazali na referencije i aluzije na ovu veoma kompleksnu temu.

I iz ovdje prikazanoga relativno skromnoga broja primjera, jasno je da je Najljepše kazivanje, i kroz Sveti tekst i kroz reinterpretacije u narativnim spjevovima kroz mnoštvo upečatljivih motiva i situacija našim autorima bilo poznato, i uvijek nanovo promišljano, da je referirano na vječitu aktualnost i mnoštvo bitnih poruka, prizora, odnosa, situacija iz ovoga sadržaja, te rekonstruirano u osobnome iskustvu pjesnika. Uočili smo nekoliko cjelovitih kratkih poetskih formi koje referiraju na ovo kazivanje, spomen narativnih spjevova o Jusufu i Zulejhi, spomen Jusufa u poslaničkome rodoslovu, Jusufove nadnaravne ljepote, motive sna, zavisti Jusufove braće, bunara, dražbe, Jakubove tuge za nestalim sinom, Zulejhine ljubavi, čina pozivanja na grijeh i njena kajanja, palače koju je podigla za Jusufa, motive Jusufove košulje, svjedočenje novorođenčeta u kolijevci, te Jusufa u tamnici, i ponudili neke opservacije o transponiranom značenju ovih referencija i aluzija.

---------------------------------------------------------

The story of Yusuf: from the Qur’ānic prototext to the shorter Poetical forms in the bosniak divan poetry

The first part of the paper presents some of the – according to our opinion – key motifs in the Qur’ānic story of Yusuf and Zulaikha, focusing in the tafsīr interpretation of those motifs, and indicating Testament as well as in the Qur’ān. The second part of the paper indicates certain interesting common elements of Turkish narrative poems (mesnevî) that refer to the Most Beautiful Story and their presentation of the protagonists and a “reading” of their path. The third part of the paper uses examples of verses by Bosniac authors of the Ottoman period to indicate references and allusions to this very complex theme.

This relatively small number of examples shows that our authors knew the Most Beautiful Story, both through Sacred Text and through its re-interpretations in narrative poems, through many striking motifs and situations, rethinking it, referring to its timelessness and its numerous important messages, sights, relations and situations, and re-constructing it through the poets’ personal experiences. We have also noted several integral short poetic forms referring to this story, various narrative poems about Yusuf and Zuleikha, references to Yusuf in the prophetic genealogy, Yusuf’s supra-natural beauty, the motifs of dreams, the envy of Yusuf’s brothers, the well, the auction, Yakub’s mourning of the lost son, Zuleikha’s love, Zuleikha’s act of enticing to sin and her subsequent remorse, the palace she built for Yusuf, the motif of Yusuf’s shirt, the testimony of a baby in a crib, and Yusuf in a dungeon – offering certain observations on the transposed meaning of these references and allusions.

Ključne riječi

Najljepše kazivanje; Jusuf; Zulejha; Jakub; ljepota; san; košulja; bunar; tamnica; mesnevije; bošnjački pjesnici osmanskog perioda; the Most Beautiful Story; Yusuf; Zulaikha; beauty; dream; shirt; well; dungeon; mesnevi; Bosniac poets of the Ottoman perio

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.