Intertekstualnost u djelu Šejha Juje Komentar “Stotinu regensa”

Amra Mulović

Sažetak

U radu se intertekstualnost u djelu Šejha Juje Komentar Stotinu regensa” posmatra iz ugla poststrukturalnih teorija po kojima svaki tekst nastaje kao spoj čitavog univerzuma tekstova. Kako je riječ o klasičnom tekstu rukopisa i komentaru, u njemu dominira citatnost kao postupak eksplicitne intertekstualnosti isticanjem prototeksta u odnosu na metatekst. U radu će se problematizirati smještanje orijentalno-islamske kulture u kulture izrazito iluminativnog citatnog tipa, te utvrditi elementi po kojima se ona izdvaja kao kultura dijahronijskog i sinhronijskog prožimanja ilustrativnog i iluminativnog tipa citatnosti. Citatne relacije i citatni dijalog u tekstu rukopisa koji se uspostavljaju sa različitim tekstovima arapske gramatičke tradicije, ali i drugim tekstovima, primarno Kur’anom, omogućuju uspostavljanje hijerarhije autoriteta i vrijednosti u orijentalno-islamskoj kulturi. S tim u vezi, u radu će se pokušati odgovoriti na pitanje koliko je Šejh Jujo za svoje vrijeme originalan i inventivan autor, a koliko je njegova kreativnost ugrožena učestalom citatnošću.

----------------------------------------------------------------

Intertextuality in Commentary of “One Hundred regents” by Shaykh Yuyo

This paper seeks to examine intertextuality in manuscript commentary of a classical work, namely One Hundred Regents, of a well-known author ‘Abd al-Qāhir ibn ‘Abd al-Raḥmān alĞurğānī. The objective of the article is to apply post-structural theories of reading texts that rely on concept which propose to see every text as endless relations with myriad of texts. The citationality as most marked phenomenon of explicit intertextuality and foremost characteristic of the commentary will be widely explored. The paper will question and problematize the view that the Oriental-Islamic culture is a culture in which dominate illuminative citationality and reveal the features that define this culture as culture of diachronic and synchronic permeation of illuminative and illustrative types of citationality. Intertextual references, dialogue between metatext and prototext and relationships that exists between this work and previous Arabic grammatical and non-grammatical works, particularly the Qur’an, allow us to establish a hierarchy of authorities and values in the Oriental-Islamic culture. In this regard, particular attention is given to the role of the author of the commentary, Shaykh Yuyo, in order to redefine the classical notion of author and to investigate whether his originality was compromised by frequent quoting.

Ključne riječi

intertekstualnost; eksplicitna/implicitna intertekstualnost; citatnost; ilustrativni / iluminativni tip citatnosti; Šejh Jujo; Komentar “Stotinu regensa”; intertextuality; explicit intertextuality; citationality; “illustrative”/“illuminative”;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.