Orijentalni institut u Sarajevu kao čuvar kulturnog pamćenja – od ustanove baštine do mnemoničkog simbola

Berin Bajrić

Sažetak

Orijentalni institut u Sarajevu je naučnoistraživačka institucija sa veoma dugom tradicijom arhiviranja, proučavanja i prezentiranja rukopisne građe na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, koja se posebice odnosi na Bosnu i Hercegovinu za vrijeme vladavine Osmanskog carstva. Područje njegovog djelovanja je veoma široko i kreće se od historijskih, političkih, ideoloških, religijskih, društvenih, književnih, jezičkih, pa sve do umjetničkih tema, a primarno je ograničeno na islamsku civilizaciju. Ono što se u analizi koja slijedi želi naglasiti i prezentirati jeste nastojanje da se Orijentalni institut u Sarajevu definira i situira kao ustanova baštine poput muzeja, arhiva i biblioteka, a samim tim i kao institucija pamćenja. Smatramo da Institut s pravom može ponijeti epitet ustanove pamćenja, jer za primarni zadatak ima, kako čuvanje, odnosno arhiviranje pisane građe na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, tako i njenu interpretaciju i prezentaciju naučnoj i široj javnosti. Na taj način Institut nesumnjivo učestvuje u čuvanju i kreiranju kulturnog pamćenja i izgradnji identiteta Bosne i Hercegovine i njenih naroda. Osim navedenog, posebna pažnja posvetit će se semantici i semiotici tragedije Orijentalnog instituta, te će se pokušati Institut pozicionirati u općoj semiosferi stradanja grada Sarajeva u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Nastojat će se ponuditi interpretacija svekolike simbolike stradanja Orijentalnog instituta, te podcrtati važnost čuvanja sjećanja na njegovu tragediju.

---------------------------------------------------

Oriental Institute in Sarajevo as a guardian of cultural memory – from institution of heritage to mnemonic symbol

Oriental Institute in Sarajevo is a research institution with a long tradition of research, presentation and archiving of manuscripts in the Oriental-Islamic languages, with particular interest of history and culture of Bosnia and Herzegovina during the Ottoman Empire rule. His field of activity is very broad and ranges from historical, political, ideological, religious, social, literary and linguistic, all the way up to the artistic themes. This paper aims emphasizing and presenting the Oriental Institute in Sarajevo as an institution of cultural and historical heritage. We believe that the Institute can rightly bear the title of the institution of memory, because his primary mission is keeping and archiving written material in the Oriental-Islamic languages, and interpretation and presentation of the former to the scientific and general public. In this way the Institute is undoubtedly involved in the preservation and creation of cultural memory and the construction of identity of Bosnia and Herzegovina and its people. Special attention is paid to the semantics and semiotics of tragedy of the Oriental Institute, and to the position of the Institute in general semiosphere of suffering in Sarajevo during the aggression on Bosnia and Herzegovina. We tried to offer the interpretation of the symbolism of the tragedy of Oriental Institute, and underline the importance of keeping the memories of this tragedy.

Ključne riječi

kulturno pamćenje; baštinske ustanove; tragedija; semiotika; Orijentalni institut u Sarajevu; Cultural memory; institutions of heritage; Oriental institute in Sarajevo; tragedy; semiotics

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.