Ocjene i prikazi

Authors

  • POF Grupa autora

Abstract

Amra Mulović, Diskursna analiza govora predsjednika svrgnutih tokom Arap­skog proljeća, Centar za napredne studije, 2020 (Esad Duraković)

Amira Trnka-Uzunović, Arapski veznici i njihova semantika u Kur’anu, Fakul­tet islamskih nauka i El-Kalem, 2020 (Vedad Hurić)

Ekrem Čaušević, Barbara Kerovec, Turski u usporedbi i kontrastiranju: Sinta­gma i jednostavna rečenica, Ibis grafika, 2021 (Sabina Bakšić)

Madžida Mašić, Poetika gazela u Divanu Ahmeda Taliba Bošnjaka, Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut, 2021 (Esad Duraković)

Munir Drkić, Osnove perzijskog jezika – gramatika sa vježbama, Kulturni cen­tar Ambasade IR Iran u BiH, 2021 (Merisa Đido)

Vjeran Kursar, Nenad Moačanin, Kornelija Jurin Starčević (Ed.), Evliya Çelebi in the Borderlands: New Insights and Novel Approaches to the Seyahat­name (Western Balkans and Iran Sections), Srednja Evropa, 2021 (Fuad Ohranović)

Alma Omanović-Veladžić, Hronika Muhameda Enverija Kadića kao izvor za izučavanje kulturne historije Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Saraje­vu - Orijentalni institut, 2021 (Emrah Seljaci)

Mubera Bavčić i Lamija Hatibović, Bibliografija izdanja Orijentalnog instituta 1950. – 2020. / Bibliography of publications of the Institute for oriental studies 1950 - 2020, Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut, 2021 (Sabaheta Gačanin

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

21.12.2022

How to Cite

Grupa autora, P. (2022). Ocjene i prikazi. Prilozi Za Orijentalnu Filologiju, 71(71), 321–346. Retrieved from https://pof.ois.unsa.ba/index.php/pof/article/view/938

Issue

Section

Reviews