Detalji autora

Gačanin, Sabaheta, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  • Br. 66 (2017): Prilozi za orijentalnu filologiju - Radovi sa Međunarodnog naučnog skupa „Mehmed-paša Sokolović i porodica Sokolović kroz historiju“ (oktobar 2016) / Meh
    Zadužbine Ferhad-paše Sokolovića kao impuls kulturnog i intelektualnog resursa Banje Luke: prva javna biblioteka
    Sažetak  PDF