Br. 25 (1976)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Dr Sulejman GROZDANIĆ

Članovi redakcije

Dr Marija ĐUKANOVIĆ, Dr Adem HANDŽIĆ, Dr Teufik MUFTIĆ, Dr Aleksandar STOJANOVSKI i Dr Ignacij VOJE

Sadržaj

In Memoriam

In memoriam (Omer Mušić, Besim Korkut, Hasan Kaleši i Muhamed Tajib Okić)
Amir Ljubović
PDF
5-11

Članci / Articles

Sulejman Grozdanić
PDF
13-26
Salih Trako, Lejla Gazić
PDF
27-43
Fehim Dž. Spaho
PDF
45-56
Pregled izdanja Orijentalnog instituta sa bibliografijom radova u njima
Bisera Nurudinović
PDF
57-111
Turski prevod rudarskog zakona za Novo Brdo despota Stefana Lazarevića
Branislav Đurđev
PDF
113-131
Adem Handžić
PDF
133-169
Ahmed S. Aličić
PDF
171-202
Muhamed A. Mujić
PDF
203-225
Teufik Muftić
PDF
227-282
Srđan Janković
PDF
283-300
Fehim Nametak
PDF
301-335

Osvrti / Book Reviews

Osvrt na monografiju o Hasanu Kafiju Prušcaku
Amir Ljubović
PDF
337-349

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
351-376