Br. 34 (1985)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik: Mr Ahmed ALIČIĆ (Sarajevo)

Članovi redakcije

Dr Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Dr Džemal ĆEHAJIĆ (Sarajevo), Dr NIimetullah HAFIZ (Priština), Dr Tuefik MUFTIĆ (Sarajevo), Dr Fehim NAMETAK .(Sarajevo), Fehim SPAHO (Sarajevo), Dr Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr Ignacij VOJE (Ljubljana)

Sadržaj

In Memoriam

Dr. Vančo Boškov (1934-1984)
Jasna Šamić
PDF
7-9
Muhamed A. Mujić (1920-1984)
Adem Handžić
PDF
10-12
Akademik Nedim Filipović (1915-1984)
Srđan Janković
PDF
13-16

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Institucija modalnih glagola i njihovih ekvivalenata u savremenom arapskom jeziku
Drenka Crevar
PDF
17-44
Esad Duraković
PDF
45-77
Fehim Nametak
PDF
79-84
Salih Trako
PDF
85-92
Društveno-politički, religiozni, književni i drugi aspekti derviških redova u jugoslavenskim zemljama
Džemal Ćehajić
PDF
93-113
Behija Zlatar, Enes Pelidija
PDF
115-128
Fazileta Cviko
PDF
129-135
Defteri za Kliški sandžak iz XVI i početka XVII stoljeća
Fehim Dž. Spaho
PDF
137-162

Prevodi / Traductions

Zejnil Fajić
PDF
163-200

Bibliografija / Bibliographies

Bibliografija radova dr Vanče Boškova
Snježana Buzov
PDF
201-211
Bibliografija radova Muhameda A. Mujića
Snježana Buzov
PDF
213-220
Bibliografija radova akademika prof. Nedima Filipovića
Amina Kupusović
PDF
221-228

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
229-245