Br. 35 (1986)

Prilozi za orijentalnu filologiju

Urednik:  Mr. Ahmed ALIČIĆ (Sarajevo)

Članovi redakcije

Dr. Dušanka BOJANIĆ (Beograd), Dr. Džemal ĆEHAJIĆ (Sarajevo), Dr Nimetullah HAFIZ (Priština), Dr.- Teufik MUFTIĆ (Sarajevo), Dr. Fehim NAMETAK (Sarajevo), Fehim SPAHO (Sarajevo), Dr. Aleksandar STOJANOVSKI (Skopje) i Dr. Ignacij VOJE (Ljubljana)

Sadržaj

Izvorni naučni radovi / Original Scientific Papers

Teufik Muftić
PDF
7-27
Lejla Gazić
PDF
29-50
Jasna Šamić
PDF
51-90
Lamija Hadžiosmanović, Salih Trako
PDF
91-105
Bilješke u orijentalnim rukopisima
Muhamed Ždralović
PDF
107-132
Hatidža Čar-Drnda
PDF
133-161
Atilla Çetin
PDF
163-168
Berat kao diplomatička vrsta u turskoj arhivistici
Medžida Selmanović
PDF
167-209

Prevodi / Traductions

Jovan Đorđević
PDF
211-221

Prikazi / Reviews

POF Grupa autora
PDF
223-245