Prilog proučavanju konverbâ i kvazikonverbâ u djelu Kutadgu bilig i savremenome turskom jeziku

Edina Solak, Mirza Bašić

Sažetak

Primarni cilj rada je analizirati adverbijalne skupine u djelu Kutadgu Bilig koje je napisano karahanidskim turskim jezikom. Značenjske strukture adver­bijalnih skupina iz poeme Kutadgu Bilig uspoređuju se sa značenjski bliskim adverbijalnim skupinama u savremenome turskom jeziku. Jedna ovakva analiza predstavlja značajan doprinos proučavanju turskoga jezika iz dijahro­nijske perspektive. Pored toga, u radu se značenjske strukture konverbnih i kvazikonverbnih skupina u poemi Kutadgu Bilig uspoređuju s prijevodnim ekvivalentima u bosanskome jeziku, što bi trebalo doprinijeti boljem spozna­vanju i razumijevanju gramatičko-značenjskih struktura turskoga i bosanskoga jezika, koji su genetski i tipološki različiti jezici. U radu je ishodišni jezik tur­ski, što podrazumijeva činjenicu da se značenjske strukture turskih konverbnih i kvazikonverbnih skupina uspoređuju sa značenjski bliskim adverbijalnim klauzama u bosanskome jeziku.

-------------------------------------------------

On converbs and quasi-converbs in Kutadgu bilig and modern Turkish language

The primary objective of this paper is to analyze adverbial groups in Kutadgu Bilig written in Karakhanid Turkish. The semantic structures of the adverbial groups in the poem Kutadgu Bilig are compared to the semantically close adverbial groups in modern Turkish language. An analysis like this represents a very significant contribution to the study of Turkish language from a dia­chronical perspective. Besides, the paper compares the semantic structures of the converbial and quasi-converbial groups in the poem Kutadgu Bilig with the translation equivalents in Bosnian language, of thus contributing to better comprehension and understanding of the grammatical and semantic structures of Turkish and Bosnian language, which are genetically and typologically dif­ferent languages. The original language in the paper is Turkish, which implies the fact that the semantic structures of Turkish converbial and quasi-converbial groups are compared to the semantically close adverbial clauses in Bosnian language.


Ključne riječi

konverbi; kvazikonverbi; adverbijalne skupine; Kutadgu Bilig; karahanidski turski jezik; converbs; quasi-converbs; adverbial groups; Kutadgu Bilig; Kara¬khanid Turkish language

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.