Konceptualna metafora u predsjedničkim govorima tokom Arapskog proljeća

Amra Mulović

Sažetak

Ovaj rad se bavi konceptualnom metaforom kao diskursnim fenomenom, a posebno njenom persuazivnom ulogom u političkom diskursu. U središtu rada su identifikacija konceptualnih metafora realiziranih u tekstu korpusa, njihova klasifikacija na osnovu izvorne domene, opis njihove konceptualne strukture i analiza njihovog diskursnog potencijala. Rad za cilj ima i tumačenje društvenih odnosa izraženih u dominantnim metaforičkim konceptima kojima se kon­ceptualiziraju različiti politički fenomeni u kompleksnoj političkoj situaciji, vremenu krize i prevrata. Rad se jednim dijelom bavi i obrazloženjem ciljeva i učinka upotrebe metafore u konkretnom političkom kontekstu. Kao korpus istraživanja odabrani su politički govori predsjednika Tunisa, Egipta i Libije održani tokom Arapskog proljeća.

-----------------------------------------------------------

Conceptual metaphor in presidential political speeches delivered during Arab spring

This paper investigates the use of conceptual metaphor as discourse pheno­menon, especially its persuasive role in political discourse. This study aims to identify conceptual metaphors that are expressed by metaphorical expressions in text corpus, to classify these metaphors by finding their source domains, to examine their conceptual structure and discourse potential. The purpose of the discussion is to describe and interpret social relations expressed by dominant metaphorical concepts that conceptualize political realm in a complex political setting and times of crisis and uprisings. Furthermore, the paper gives an insight into purposes and effects of using conceptual metaphors in this distinct political context. Text corpus consists of political speeches delivered by presi­dents of Tunis, Egypt and Libya during Arab Spring.


Ključne riječi

konceptualna metafora; politički diskurs; politički govor; Arap¬sko proljeće; conceptual metaphor; political discourse; political speeches; Arab Spring

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.