Ocjene i prikazi

POF Grupa autora

Sažetak

Esad Duraković, Klasično pjesništvo na arapskom, perzijskom i turskom jeziku. Poetološki pristup, (Dželila Babović)

Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar, obradile Dželila Babović, Madžida Mašić, (Aida Smailbegović)

Ekrem Čaušević, Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku, (Goran Pavelić)

Marzanna Pomorska, Russian loanwords in the chulym turkic dialects, (Ekrem Čaušević)

Ewa Siemieniec-Gołaś, Anonymous italian-turkish dictionary from the Marsigli collection in Bologna, (Ekrem Čaušević)

A Crimean Karaim - English Dictionary, (Goran Pavelić)

Alena Ćatović, Tragom priče o šejhu San'anu: Hasan Zijaija Mostarac i njegova pripovijest o šejhu Abdurezzaku, (Madžida Mašić)

M. Fatih Köksal, Sana Benzer Güzel Olmaz. Divan Şiirinde Nazire, (Madžida Mašić)

Aladin Husić, Crna Gora u defteru Dukađinskog sandžaka iz 1570. godine, (Muamer Hodžić)

Faruk Taslidža, Bosanski ejalet u doba Bečkog rata (1683-1699), (Adis Zilić)

Bosna i Hercegovina u spisima Ahmeda Dževdet-paše (prevela s osmanskog i priredila Kerima Filan, (Amina Šiljak-Jesenković)

Hana Younis, Od dućana do pozorišta: sarajevska trgovačka elita 1851-1878, (Alma Omanović-Veladžić)

Katalog osmanskih dokumenata (I), obradila Azra Gadžo-Kasumović, (Nihad Dostović)

Agron Islami, Selim Selimi, Hatixhe Ahmeti, Epitafet në gjuhën Osmane: deshifrimi dhe përkthimi i tyre në regjionin e Prishtinës, (Nedim Zahirović)

Selami Şimşek, Tasavvuf Edebiyati Terimleri Sözlügü, (Aida Smailbegović)

Ibrâhîm Hâs Halvetî, Erenler Kitabi: Tezkiretü’l-Hâs, haz. Mustafa Tatçi, Musa Yildiz, (Madžida Mašić)

Isam Tahkikli Neşir Kilavuzu, haz. Okan Kadir Yilmaz, (Madžida Mašić)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.