Sveti Saltuk i Hodža Nasredin

Milan Adamović

Sažetak

Autor predstavlja legendu o životu Sari Saltuka (14. stoljeće), osnivača jednoga derviškog reda u Anadoliji. Legendu je prema kazivanju derviša saltukovaca zapisao Abulḫayr-i Rumi u drugoj polovini 15. stoljeća. U legendi se, između ostaloga, kaže kako se Sari Saltuk susretao s Nasrudin-hodžom posjećujući ga u Akšehiru. U ovome radu donose se tri odlomka iz legende u latiničnoj transkripciji na turskom jeziku i u prevodu na naš jezik. U jednom tekstu govori se o susretu Sari Saltuka i Nasrudin-hodže, u drugom tekstu o susretu Sari Saltuka i Hodžine žene kada je Saltuk došao u posjetu Hodži. U trećem tekstu su dvije Nasrudin-hodžine anegdote.

-------------------------------------------------

Saint Saltuk and Nasreddin Hoca

The author presents a legend about the life of Sari Saltuk (14th  century), founder of a Dervish order in Anatolia. The story was recorded in the late 15th century by Abulḫayr-i Rumi, on the basis of oral tradition retold by dervishes – Saltuk followers. The legend includes a visit by Sari Saltuk to Nasreddin Hoca in Akshehir and their meeting. The paper presents three segments of the legend, in Latin transcription of the Turkish original and a translation into Bosnian. One text relates the story of a meeting between Sari Saltuk and Nasreddin Hoca, the second about Sari Saltuk meeting Nasreddin Hoca’s wife when Saltuk visited Hoca. The third text presents two anecdotes by Nasreddin Hoca.

Ključne riječi

Sari Saltuk, legenda, Abulḫayr-i Rumi, 15. stoljeće, Nasru din-hodža; Sari Saltuk, legend, Abulḫayr-i Rumi, 15th century, Nasreddin Hoca

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.