Imenovanja kadija i njihovih zamjenika i pripravnika /naiba – prema dokumentima kazaskera i njihovih muhzira

Azra Gadžo-Kasumović

Sažetak

U radu se, na osnovu dokumenata koji se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, govori o kazaskerovim pismima sa pečatom i njegovim bujuruldijama te pismenim obavjestima kazaskerovih muhzira upućivanih u vezi sa dodjelama velikih kadiluka kao vid unapređenja kadijama koji su bili u procesu postizanja većeg sudijskog ranga. Također se govori o dodjelama kadiluka kandidatima-naibima da stiču iskustvo kao pripravnici i obavljaju uobičajenu sudsku praksu na određeno vrijeme. Posebno se, kao konkretan primjer, analizira pismo kadije kadiluka Naselica u Paša-sandžaku upućeno kadiji u Sarajbosni u kojem se govori o narudžbama u vezi sa postavljenjima naiba kao i o upisu na listu čekanja za službu naiba/niyabet u svrhu stjecanja iskustva pripravničkog kandidata u sudskoj praksi u nekim kadilucima Bosanskog ejaleta, pri čemu se kao glavni posrednik javlja anadolski muhzir-kapućehaja. Navodi se i mreža drugih posrednika u spomenutoj konkretnoj dodjeli privremene službe kadijskog zamjenika/naiba kao i pitanja vezana za kadijske šehrije i šehrije naiba namijenjene visokorangiranom sudskom funkcioneru odgovornom za navedena postavljenja. Obrađene su i pismene obavijesti kazaskerovih muhzira kojim se dostavljala nadležnom kadiji prva vijest/muštuluk o novopostavljenim kandidatima, a čija se obrada ne susreće u diplomtičkim udžbenicima.

--------------------------------------------------------- 

Appointment of qadis and their deputies and interns – according to documents by chief Military judges and their bailiffs

On the basis of documents held at Gazi Husrev-bey’s Library in Sarajevo, this paper examines certified letters and buyuruldiya (instructions) as well as written notices by kazaskers’ (military judge) muhzirs (bailiff) regarding allocation of major kadilik as a form of promotion for judges who were to be assigned a higher rank. The documents also refer to the assignment of kadilik to naibs (candidate deputy judge) to build experience as interns and perform judicial services for a limited period of time. A detailed analysis is provided of a letter by the judge in the Naselicak kadilik in Pasha-sanjak to the chief judge in Saraybosna, regarding requirements for naib commissions and a waiting list for the service in order to build experience at judicial appointments across the Bosnian Eyalet, with the Anatolian muhzir-kapucehaya as the principal mediator. This list of interim appointments also includes a network of other mediators for apointment of deputy judges, as well as issues related to remuneration for judges and deputy judges normally intended for senior judicial officials responsible for the appointments. The paper also covers written notifications by bailiffs to the territorially competent judges regarding appointments of new candidates, normally not covered by diplomatic textbooks

Ključne riječi

bujuruldije vojnog sudije/kazaskera; muhzirova pisma; naibipripravnici i kadijski zamjenici u sudskoj službi; sudska praksa; naručivanje službe kadijskog zamjenika/niyabet; mreža posrednika; buyuruldiya by military judges; letters by bailiffs; interns and

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.