Demografski i konfesionalni trendovi u srednoj Bosni od početka 17. do sredine 19. stoljeća

Aladin Husić

Sažetak

Povijesni procesi dovode do značajnih promjena kako u pojedinim područjima tako i u određenim vremenskim razdobljima. Predmet ovoga rada jesu demografske i konfesionalne promjene koje su se od početka 17. do sredine 19. stoljeća odvijale u srednjobosanskom bazenu. U prostornom pogledu težište analize obuhvata sliv rijeke Lašve, uz povremene komparacije i praćenje tih procesa u nešto širem kontekstu, posebno teritorijalnom. Analizom je obuhvaćeno skoro tri stoljeća navedenog prostora, pri čemu se prate uzroci, faktori i načini koji dovode do tih promjena. Ustanovljeno je vrijeme pojedinih zaokreta, dinamika ali i odraz promjena na terenu kroz analizu naseljenih mjesta i prostora u cjelini. Podlogu čine izvori različite provenijencije, kako oni osmanskog tako i crkvenog porijekla. U svojim osnovnim demografskim pokazateljima oni ne proturječe i u tom smislu nema ekstremnih izvornih odstupanja. Stepen podudarnosti vizitatorskih izvještaja, sa osmanskim izvorima, može se ocjeniti visokim. S druge strane, interpretacije ljetopisne naravi i neki drugi izvori nastali na usmenim predajama često obiluju slobodnim procjenama i ne korespondiraju sa službenim izvještajima, tako da ne mogu izdržati kritiku.

-------------------------------------------------- 

Demographic and religious trends in Central Bosnia from the early 17th  century until mid-19th century

Historical processes lead to significant changes in specific areas and in specific periods of time. This paper focuses on demographic and religious changes that took place in the greater region of Central Bosnia from the beginning of the 17th century until mid-19th century. In terms of territory, the paper focuses on the area of the valley of the River Lašva, with comparison of the processes in a wider context, particularly in terms of territory. The analysis covers almost three centuries and it examines causes, factors and methods that led to the changes. By analysing specific populated areas as well as the region as a whole, the paper establishes the exact time of certain changes, the pace and the reflection of those changes in the field. The corpus includes documents of different origin, from Ottoman as well as church sources. They are not contradictory in terms of basic demographic indicators, and there are no major discrepancies. The level of correspondence between Ottoman sources and those produced by visitors may be deemed very high. On the other hand, interpretation of travel writing and other sources mainly established through oral tradition are rich in free assessment and often shows no correspondence, and such sources cannot sustain critical analysis.

 

Ključne riječi

srednja Bosna; lašvanski sliv; muslimani; nemuslimani; vizitatorski izvještaji; demografski porast; Central Bosnia; Lašva Valley; Muslims; non-Muslims; visitors’ reports; demographic growth

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.