Poetizacija islamske tradicije u kasidama Hasana Bošnjaka

Dželila Babović, Berin Bajrić

Sažetak

Ḥasan Ibn Muṣṭafa Busnawi al-Madani (17. stoljeće) jedan je iz plejade bošnjačkih autora starije bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima. Iako je poznat kao učenjak u oblasti hadiskih znanosti, iza sebe je ostavio nezanemarljiv broj proznih zapisa i poezije na arapskom jeziku. U ovome radu predstavit ćemo kaside koje se nalaze u njegovom divanu i koje čine vrijedan prilog književnoj baštini starije bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima. Analizom ovih kasida kroz sinergiju nekoliko književno-teorijskih pristupa, uobzirujući estetske, književnohistorijske, etičke, moralno-didaktičke, religijske i druge kriterije na koje se odnosi unutarnji svijet kasida, nastojat ćemo dati doprinos valorizaciji poetskog stvaralaštva ovog autora u orijentalno-islamskoj književnosti kao velikom interliterarnom i intertekstualnom sistemu.

--------------------------------------------------------

Poetic presentation of Islamic tradition in the qasidas by Hasan Bošnjak

Ḥasan Ibn Muṣṭafa Busnawi al-Madani (17th century) is one of the prominent authors of older Bosniak literature in Oriental languages. Although known primarily as a scholar in the field of hadith studies, he also left behind a significant number of works of prose and poetry in Arabic. This paper presents the qasidas included in his diwan, which give an immense contribution to the literary heritage of older Bosnian literature in Oriental languages. An analysis of these qasidas using the synergy of several literary-theoretical approaches, including aesthetic, literary-historical, moral-didactic, religious and other criteria relevant for the inner world of the qasida, will try to provide a contribution to further valuation of the poetic output of this author in the Oriental-Islamic  literature as a vast inter-literary and inter-textual system. 

Ključne riječi

orijentalno-islamska književnost; kasida; arapski jezik; islamska tradicija; intertekstualnost; Oriental-Islamic literature; qasida; the Arabic language; Islamic tradition; inter-textuality

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.