O gotovinskim vakufskim kreditima u Tuzlanskom sidžilu 1644-1646

Nihad Dostović

Sažetak

U ovom radu data je analiza svih postojećih podataka o vakufskim kreditima u Tuzlanskom sidžlu iz 1644-1646. godine. Utvrđeno je da je kreditno poslovanje u tuzlanskom kraju bilo rašireno i u gradu i na selu. U tome su najznačajniju ulogu igrali gotovinski vakufi kao kreditori. Raspon vakufskog kapitala je bio 500-19 500 akči, a kamata se kretala u rasponu 10-12%. Kreditori su bili ulema, vojni zapovjednici, janjičari, srednji sloj i žene. Dužnici su bili i muslimani i nemuslimani. Rad ukazuje na problem u metodološkom pristupu izučavanju gotovinskih vakufa. Pregledani dokumenti iz sidžila se odnose na male i srednje vakufe, dok nije ubilježeno kreditovanje od strane nekog velikog vakufa, što znači da su veliki vakufi imali posebne deftere kojima su bilježene transakcije. Ovim se ukazuje i na to da osmanski sidžili nisu uvijek jedini neupitan historijski izvor.

----------------------------------------------------

On cash waqf credits in Sidjil of Tuzla from year 1644-46

This paper deals with analysis of existing data regarding cash waqf credits in Sidjil of Tuzla from year 1644-46. The data shows that credit business was widespread both in urban and rural area of the region. In this aspect the most important role was played  by cash endowments as creditors. The range of endowment capital was between 500-19500 of Ottoman akçe, while the rate of interest was in range of 10-20%. The creditors were from ranks of ulema, army officers, janissaries, women and middle estate. The debtors were both Muslims and non-Muslims. The paper draws attention on problem of methodological approach of studying the cash waqfs. The examined documents from the Sidjil are related to small and medium waqfs, while crediting by some big waqf is not registered. This means that big waqfs had separate records. Here we can conclude that the Ottoman sidjils are not always unquestionable perfect historical source.

Ključne riječi

vakuf; kredit; gotovinski vakuf; Tuzla; sidžil; XVII vijek; waqf; credit; cash waqf; Tuzla; sidjil; 17th century

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.