'Azmī Dede de Priština, poète du XVI-ème siècle

Jasna Šamić, Alexandre Popovic

Sažetak

Azmi-Dede iz Pristine, pjesnik iz 16. V.

Predmet ovog rada je manje poznati pjesnik Azmi-Dede iz Prištine, koji je živio i stvarao u doba osmanskih Turaka. Ovaj članak predstavlja, u stvari, početak jedne serije srodnih članaka o muslimanskim piscima iz naših krajeva :koji su pisali na orijentalnim jezicima. Svaki od ovih članaka, kao i ovaj o Azmi-Dedeu, sastojao bi se iz četiri dijela: Uvod, Dosadašnja istraživanja, Izvori i Zaključak.

U II poglavlju su predstavljeni kompletni tekstovi o ovom pjesniku i·z Hammerovog djela GOD, Ergunovog djela Türk şairleri i Kalešijevog članka Književnici sa Kosova koji su pisali na orijentalnim jezicima.

U poglavlju Izvori dati su kompletni .štampani tekstovi na turskom jeziku iz osmanskih tezkira Ašika čelebija, Kinali Zadea, Esrar Dedea i Ali Envera. Ovi tekstovi su upoređeni sa odgovarajućim tekstovima u edicijama G. M. Meredith-Owens, Āşik Çelebi, Meşa'ir üş-ş'arā or tezkere of Āşik Çelebi, Edited in facsimile from the manuscript Or 6434 in the British Museum, London, Luzac, 1971, str. 173h-174b; sa tekstom vz rukopisa u Bibliotheque Nationale de Paris, Shefer, Suppl. ture 1145, f0 161 v, i Suppl. turc. 1167, f0 286v-287r; sa tekstom rukopisa Esrar Dedea koji se nalazi u Beču (ON, Codex Vindobonensis Palatinus MXT 32/Fliigel, 1257), f0 118v-119v, i s rukopisom iz BN de Paris pod brojem Suppl. turc. 1090, fD 104r-105r. Sve razlike u tekstovima su označene u fusnotama, a faksimili su dodati na kraju članka.

U Zaključku je dat rezime svega onoga što je rečeno u literaturi i izvorima o ovom pjesniku. Navodi se da je pjesniku bilo pravo ime Mustafa i da je bio rodom i:z Prištine. Azmi-Dede spada u red onih pisaca koji, privučeni prijestonicom, napuštaju svoj kraj, na duže ili kraće vrijeme, da bi se nastanili u jednom od većih centara Carstva. Azmi Dede je bio derviš mevlevijskog reda. Pisao je stihove na  turskom jeziku, od kojih nam je poznat jedan tergi-bend. Datum i mjesto njegove smrti .nisu poznati.

Uporedna analiza ovakvih pisaca bez sumnje će omogućiti da se bolje shvate izvjesni fenomeni kulturnog života u našim krajevima u doba osmanske vlasti.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.