Od pustinjskoga nepregleda do horizonta najvišega: semiotika prostora u sufijskoj poeziji na orijentalnim jezicima

Berin Bajrić

Sažetak

Kada je u pitanju arapska književnost, a posebice arapska poezija sa kasidom kao općim normativom u svom središtu, topika bi se mogla smatrati jednim od glavnih intertekstualnih sredstava za očuvanje i aktiviranje kulturnog pamćenja. Pjesnici su u kreiranju svojih pjesama pribjegavali u tradiciji normiranoj i utemeljenoj topici zarad traženja i raspoređivanja argumenata, sastavljanja mogućih poetskih svjetova, kao i izbora racionalno uvjerljivih i emocionalno jakih izražajnih sredstava. Jedan od osnovnih toposa arapske poezije jeste i topos prostora utemeljen još u njenom antičkom dobu i prikazan kroz kasidu kao pjesmu putovanja, odnosno imaginarni putopis. U sufijskoj poeziji dešava se izuzetno zanimljiva transformacija ovoga toposa koja proizvodi vrlo zanimljive poetičke konsekvente. Na primjeru poezije Abdullaha Salahuddina Uššakija nastojimo prikazati ovu transformaciju, te utvrditi kakvi se sve pomaci dešavaju, kako na semantičkom tako i na semiotičkom planu.

----------------------------------------------------------

From the desert infinity to the highest horizon: semiotics of place in Sufi poetry in oriental languages

Arab literature in general and especially Arab poetry with qasida as a general normative in its center, phenomenon of topos could be considered one of the main intertextual resources for preservation and activation of cultural memory. Poets, while creating their songs, resorted to the presentation of places that were based and standardised in tradition for the sake of finding and scheduling arguments, of composing possible poetic worlds, as well as for the sake of the selection of compelling and emotionally powerful means of expression. One of the main topos of Arabic poetry is notion of a space which is based in ancient times and which is shown through the qasida as travel song or imaginary travelogue. In Sufi poetry, we witness extremely interesting transformation of this topos, which produces very interesting poetic consequences. Using the example of Abdullah Salahuddin Uššaki poetry we strive to explain this transformation, and to determine what kind of changes and shifts occur both at the semantic and the semiotic level.

Ključne riječi

arapska kasida; sufijska poezija; prostor; metaprostor; semiotika; intertekstualnost; transformacija; Abdullah Salahuddin Uššaki; Arabic qasida; Sufi poetry; place; metaplace; semiotics; intertextuality; transformation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.