O Satiju al-Husriju i njegovoj nacionalnoj ideji

Rade Božović

Sažetak

Ovaj rad se sastoji iz Ma dela: kratkog uvoda o biografiji i nacionalnoj ideji Satija al-Husrija, jednog od utemeljitelja modernog arapskog nacionalizma i prevoda tri poglavlja iz njegove knjige pod naslovom Predavanja o nastanku nacionalne ideje (Kairo 1951) koja se odnose na nacionalnu ideju i stvaranje nacionalnih država na Balkanu: Bugarske, Jugoslavije i Albanije.

Polazeći od činjenice da je Sati al-Husri bio svedok nekih važnih zbivanja za vreme skoro deceniju dugog službovanja na Balkanu početkom dvadesetog veka, te zanimljivosti njegovih opservacija o nastanku i razvoju nacionalne ideje kod naroda Bugarske, Jugoslavije i Albanije u periodu slabljenja i pada Osmanskog Carstva, treba posebno podvući aktuelnost i značaj njegovih razmišljanja sa stanovišta današnjih društveno-političkih prilika na ovim prostorima. U odlomcima koji su prevedeni posebno je primetan alHusrijev naglasak na ulozi jezika i religije u formiranju nacija, specifičnosti Bugarske i Jugoslavije kao zajedničkog prostora više nacija, te ocene i pretpostavke formiranja nacionalne samosvesti Albanaca gde ima ponekad preteranih uprošćavanja pod uticajem Fihteove ideje o ulozi jezika u formiranju nacija. U ovom obliku, medutim, rad je zanimljiv i kao podsticaj za naučno utemeljenije bavljenje pitanjima nacionalne ideje na Balkanu, uz uvažavanje čitavog niza faktora koji su uticali i na aktuelno društveno-političko stanje u ovoj oblasti.

-----------------------------------------------------------

About Sati al-Husri and his national idea

This paper consists of two parts: a short introduction about biography and the national idea of Sati al-Husri, who was one of the founders of modern Arab nationalism, and a translation of three chapters of his book Classes about formation of the National Idea (Kairo, 1951), refering to the national idea and the creation of the national states in the Balkans: Bulgaria, Yugoslavia and Albania.

Proceeding the fact that Sati al-Husri was a witness of some important events in the period of almost ten years of his employment in the Balkans at the begining of this century and his interesting observations about the formation and the development of the national idea among the people of Bulgaria, Yugoslavia and Albania in the period of weakness of the Ottoman Empire, we should emphasize actuality and importance of his reflections compared with the new social and political conditions in these areas. It is noticeable in the translated fragments that al-Husri emphasized the role of language and religion in forming the nations, the specifies of Bulgaria and Yugoslavia as a common area for several nations, the judgment and the assumptions for the formation of the national selfconsciousness among the Albanians where sometimens we can notice some exaggerated simplifications under the influence of Fichte's ideas about the role of the language in forming the nations. But, in this form this paper is also interesting as an impulse for the study of the questions related to the national idea in the Balkans with respect to a series of factors which affected the current social-politic situation in this area.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.