Homonimija u arapskoj leksici

Teufik Muftić

Sažetak

U prvom, uvodnom dijelu rada autor se kratko osvrnuo na rad nekih arapskih starijih i novijih filologa u vezi s proučavanjem semantike arapskog jezika koje ima značaja i za poznavanje pojave homonimije.

Zatim se uopćeno govorilo o djelovanju raznih endogenih i egzogenih sila i faktora na jezik uopće, a naročito na promjene njegovih riječi kako u fonetskom, morfološkom tako i u semantičkom pogledu.

Na stvaranje novih riječi i novih značenja spomenut je utjecaj primanja stranih riječi. Tu je zatim djelovanje raznih promjena značenja kroz duže ili kraće vremenske periode. Takve su promjene nastale na razne načine kao što su: ekstenzija i restrikcija značenja; figurativnom upotrebom riječi, usljed amelioracije ili deprecijacije prvobitnog (neutralnog, intelektualnog) značenja riječi, pod uplivom emotivne ili volitivne komponente ljudskog duhovnog bića.

U drugom, posebnom dijelu razmatraju se homonimi arapskog jezika. Tu je na početku istaknuta razlika između homonimije na jednoj strani, te polisemije, homoformije i homografa na drugoj.

Potom su (prema V.M.Belkinu) razjašnjene razlike između tzv. potpunih i nepotpunih homonima u arapskoj leksici.

Zatim je dat pregled (s primjerima) za tri obuhvatnije grupe homonima, a te su ove: leksički, derivacioni i gramatički.

Pokazalo se, kao i za onu prvu podjelu, kako su nastali homonimi u svim tim grupama, te kakve su njihove osobitosti na osnovu kojih se oni međusobno razlikuju.

U trećem, završnom dijelu rada izloženo je ukratko djelovanje raznih činilaca, prvenstveno semantičke prirode (npr. sinonimije) bilo na stvaranje bilo na nestajanje homonima ili samo nekih njihovih značenja. Postavljeno je i pitanje uticaja broja značenja pojedinih homonima, te koliko to utječe na održanje ili na njihovo potiskivanje iz upotrebe. Istaknuta je negativna strana postojanja semantički nevezanih brojnijih značenja pojedinih homonima zbog stvaranja nejasnosti i nesporazuma u jezičkoj komunikaciji među ljudima. Međutim, uprkos tome, treba obratiti veću pažnju pojavi homonimije i njoj srodnih semantičkih osobina arapskog jezika zbog njihove važnosti uopće, a posebno u vezi s normiranjem njegovog vokabulara.

----------------------------------------------------------

Homonymy in Arabic vocabular y

In the introductory part of this study the author deals with the works of some Arabic ancient and modern philologists regarding the researches on the semantics of Arabic language which is important also for the study of the homonymy.

Afterwards, he discusses the influence of various endogenous and exogenous forces and factors on the language in general, and especially on the word changes regarding phonetics, morphology and semantics.

The influence of foreign words on the creation of new words and new meanings is also mentioned. There is, as well, the influence of various changes of meaning throughout longer or shorter periods of time. Such changes originated in different ways, as for example: extension or restriction of meaning, figurative use of the words because of the amelioration or depreciation of the original (neutral, intellectual) meaning of the word, under the influence of the emotional or volitive component of human spiritual being.

In the other, special part, the author discusses the homonyms in Arabic language. At the very beginning he points out the difference between homonymy on one side and polysemy, homophony and homographs on the other side.

Afterwards, (according to V.M.Belkin) he explains the differences between so called complete and incomplete homonyms in Arabic vocabulary.

Then he gives the list (with the examples) of the three most frequent groups of homonyms: lexical, derivational and grammatical.

lt is shown, as well as in the first classification, the origin of the homonyms in all that groups, and also their characteristics on the basis of which they differ from each other.

In the third, final part it is shortly exposed the influence of various factors, mainly semantical (for ex. synonymity) either on the creation or on the lost of the homonyms or some of their meanings only. The question is asked concerning the number of the meanings of some homonyms, and how much that number influences on their survival in language and their removal from the use. It is also pointed out the negative side of the existance of the semantically unconnected numerous meanings of some homonyms, because it causes the vagueness and misunderstandings in communication. However, in spite of that, more attention ought to be payed to the phenomenon of homonymy and other characteristics of Arabic language that relates to it, because of their importance in general, and especially in connection with the standardization of Arabic language.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.