O janičarskom zakonu أدس نران يكي١٠ىر صوا ىخيرات

Adem Handžić

Sažetak

Prezentirani prilog predstavlja koliko izdanje jednog osmanskog izvora toliko i rezimirani prikaz o jednom važnom pravnom kodeksu iz početka 17. stoljeća. Riječ je o opsežnom zakonu janičarskog korpusa iz 1606. godine. Autor kodeksa nije poimenice poznat, ali proizlazi da je bio umirovljeni janičar, spomenut kao korucu (čuvar), koji za sebe ističe daje 21 godinu vršio službu janičarskog pisara, a da mu je djed 14 godina bio aga Istanbula. Ta činjenica osigurava autentičnost prezentiranih podataka o strukturi i organizaciji tog korpusa.

Izdanje izvora sadržano je utoliko što je prezentiran jedan dio originalnog osmanskog teksta iz navedenog kodeksa sa bosanskim prijevodom. Namjera je bila da se in extenso prezentira tekst o jednoj važnoj epizodi koja je mnogo citirana, a nije u cijelosti publikovana. Radi se o neobičnom i historijskom susretu sultana Mehmeda Osvajača sa okupljenim bosanskim stanovništvom pod Jajcem, maja mjeseca 1463. godine, nakon obaranja bosanskog kraljevstva.

To je bio glavni cilj pripremanja ovog priloga. Dalje, iskorištena je prilika da se ujedno rezimirano pruži jedan pogled na ovu važnu, dosta obrađivanu problematiku iz osmanske historije. Ovaj zakon, premda koncipiran početkom 17. stoljeća, obuhvata razvitak ove organizacije od njenih početaka, još od 14. stoljeća, koja je u svom trajanju, sve do kraja 17. stoljeća, predstavljala kičmu Osmanskog carstva.

---------------------------------------------------------

About the Janissary Law أدس نران يكي١٠ىر صوا ىخيرات

The contribution presented gives a survey both of an Ottoman source edition and a summary of an important legal code ftom the early seventeenth century. It is an extensive janissary corps law of 1606. The name of the code author is unknown, but it is understood that ile was a retired janissary, mentioned as a korucu (a guardian), who says about himself tirat for twenty-one years he had been serving as a janissary notary, and that his grandfather had been the agha oflstanbul for fourteen years. This fact by itself ensures authen- ticity of the presented data on the structure and set-up of that corps.

The source edition has been preserved in the part of the oriiginal Ottoman text from the mentioned code with a translation into Bosnian as presented Jrere. Our purpose is to present in extenso a text about an important episode which has been often quoted, but has never been published as a whole. It is about an unusual and historic encounter of Sultan Mehmed the Conqueror with the Bosnian population gathered near Jajce, in May 1463, after. the fall of the Kingdom of Bosnia. This is the main purpose ofthis paper.

Furthermore, we have benefited from the opportunity to give a summary of an attitude to this important, quite often elaborated issue from the Ottoman history. This law, although conceived early in the seventeenth century, covers development ofthis organization ftom its beginnings, as early as the fourteenth century, which during its existence, until late seventeenth century, represented the backbone of the Ottoman Empire.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.