Poetska kazivanja kao memorijski konektori

Sabaheta Gačanin

Sažetak

Kultura jednog naroda na prostorno-vremenskoj osi markirana je povezivnim jedinicama, tj. figurama pamćenja, koje kroz različite kulturne medije prenose i vežu memorijski materijal, te tako omogućuju opstojnost kulturnog pamćenja. Upravo zbog tog obilježja čuvanja, prenošenja i povezivanja ove figure nazivamo memorijskim konektorima. Ovaj rad bavi se određenim memorijskim konektorima u divanskoj poeziji Bošnjaka na perzijskom jeziku, kao jednom segmentu islamske književne tradicije. Poeziji predodžba o tekstu kao prostoru pamćenja u islamskoj književnoj tradiciji daje dimenziju mnemonic art par excellence – interaktivni transfer tradicijske prakse interteksta i literarne inscenacije.

------------------------------------------------------

Poetic dicta as memory connectors

The culture of a nation on the spatial and temporal axis is marked by the connecting units – the figures of memory, which transmit and connect the memory material through various cultural media, and therefore ensure the persistence of the cultural memory. We name these figures memory connectors precisely because of this characteristic of the preservation, transmitting and connecting. This paper deals with the specific memory connectors in the diwan poetry of Bosniaks in Persian, as a segment of the Islamic literary tradition. The image of text as the space of memory in Islamic literary tradition gives a mnemonic art par excellence dimension to the poetry – it is the interactive transfer of the traditon’s practice of intertext and literary scenery. 

Ključne riječi

kulturna historija; kulturno pamćenje; memorijski konektori; književnost Bošnjaka; perzijski jezik; cultural history; cultural memory; memory links; literature of Bosniaks; Persian languge

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.