Divan pjesnika Mahira Abdullaha Bošnjaka

Adnan Kadrić

Sažetak

U radu se predstavlja dosad neobrađeni Divan pjesama Mahira Abdullaha Bošnjaka, bosanskog pjesnika s kraja 17. i početka 18. stoljeća. U Divanu privlači pažnju raznolikost poetskih formi. U kasidama Mahir preferira panegirički stil, u tarihima deskriptivni faktografsko-uzvišeni ekspresivni stil, u museddesima i gazelima lirika dominira u svoj svojoj tematskoj razuđenosti, u rubaijama je stil jednostavan, a u mufredima se jedinstvo značenja u pravom smislu ograničava na distihon (bejt). S obzirom na sadržaj i broj određenih poetskih vrsta, Mahira možemo opisati i kao ”pjesnika museddesa”, pošto se ubraja u pjesnike sa najvećim brojem museddesa u divanskoj književnosti. U poglavlju ”Gazeliyyat” unutar Mahirova Divana nalaze se gazeli pisani sa rimom na svaki grafem (harf) arapskoga alfabeta, što ga uvrštavau red pjesnika koji su u pisanju gazela ispunili sve formalne zahtjeve divanske poetike. Osim toga, Mahirovi gazeli pokazuju i veliku tematsko-stilsku raznolikost. Ukratko, radi se o prilično obrazovanom pjesniku koji je uspješno ovladao jezikom i pjesničkim tehnikama pisanja poezije u aruz metru.

-----------------------------------------------------------

Dīwān by poet Mahir Abdullah Bosniak (1649-1710)

This paper presents an untreated Diwan of poems by Mahir Abdullah Bosniak, a Bosnian poet from the late 17th and early 18th centuries. The Diwan draws our attention with its diversity of poetic forms. In his qasida, Mahir prefers the panegyrical style; in inscriptions – tarihs, descriptive, factual and elevated expressive style; in museddeses and ghazels, lyric dominates with its thematic diversity; in rubais the style is simple, while in mufreds, the unity of meaning is limited to the couplet (beyit) in the proper sense. With regard to the content and number of certain poetic types, Mahir can be described also as a ”museddes poet” as he ranks as a poet with the largest number of museddeses in diwan literature. In the ”Gazeliyyat” Chapter of Mahir’s Diwan, there are ghazels rhyming with every grapheme (harf) of the Arabic alphabet, which ranks him amongst the poets who, in writing ghazels, fulfilled all formal requirements of the Diwan poetry. Additionally, Mahir’s ghazels have a great thematic and stylistic diversity. In a nutshell, he is quite an educated poet, who successfully mastered the language and poetic writing techniques in aruz-metre.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.