Hasećija Mehmed Memiš-aga Mačković i sarajevska svakodnevnica

Alma Omanović-Veladžić

Sažetak

Na osnovu brojnih dokumenata i bilježaka iz rukopisnih hronika i historija XVIII i XIX stoljeća moguće je pratiti historijat brojnih uglednih muslimanskih porodica, kao i njihovih članova, koje su imale značajnu ulogu za razvoj Sarajeva. Većina ih je bila porijeklom iz Sarajeva ili iz nekih drugih bosansko-hercegovačkih gradova, dok su se neke doselile iz drugih krajeva Osmanskog carstva. Članovi ovih porodica, uglavnom su bili društveno i politički angažovani, obavljajući nerijetko veoma visoke funkcije u Bosanskom ejaletu. Znatan dio svoga imetka oni su uvakufljavali za opće dobro u različite svrhe i na taj način doprinosili razvoju grada. Među sarajevskim vakifima nailazimo i na one koji su svoj imetak stekli kao pripadnici određenih odreda osmanske vojske i posebno se isticali svojom hrabrošću u odbrani granica Bosanskog ejaleta, odnosno Osmanskog carstva.

Predvodnik bosanske vojske u mnogim borbama za odbranu Bosne, koji je stekao i titulu gazije bio je Sarajlija hasećija Mehmed Memiš--aga o kojem se govori u ovom radu.

O njegovoj biografiji i učešću u brojnim borbama postoji znatan broj podataka u rukopisnim djelima Târîḫ-i Enverî sarajevskog hroničara Muhameda Enverija Kadića, Târîḫ-i Bosna sarajevskog hroničara Saliha Hadžihusejnovića Muvekkita i Mecmū‘a-i Başeskî sarajevskog ljetopisca XVIII stoljeća Mula Mustafe Šefki Bašeskije. U radu smo predstavili i bilješku o uvakufljenju kao i njegovu ličnu vakufnamu koju smo pronašli u Kadićevoj Hronici kao i bilješku o njegovoj smrti iz koje vidimo da je spomenuti umro 1231. h.g. (1815/16) i da je ukopan na mezarju Bakije u Sarajevu.

-------------------------------------------------------

Khasseki Mehmed Memiš-aga Mačković and quotidian life in Sarajevo

On the basis of numerous documents and notes from manuscript chronicles and histories of the 18th and 19th centuries, it is possible to follow histories of many prominent Muslim families, as well as their particular members, who played a significant role for the development of Sarajevo. Most came originally from Sarajevo or some other towns in Bosnia and Herzegovina, while some came from the other parts of the Ottoman Empire. Members of these families were in large part socially and politically engaged, and they often obtained high position in Bosnian Eyalet. Considerable portion of their property was endowed for the common good and that contributed to the development of the city. Among the endowers/vaqifs from Sarajevo we find ones who obtained their property as members of certain units of Ottoman army and who were marked by their courage in defense of the borders of Bosnian Eyalet, that is, of the Ottoman Empire.

The head of the Bosnian army in many battles for the defense of Bosnia was khasekki Mehmed Memiš-aga from Sarajevo, who earned the title of ghazi. He is the subject of this paper.

There is a significant number of information about his biography and participation in many battles in following manuscripts: Târîḫ-i Enverî by chronicler Muhamed Enveri Kadić from Sarajevo, Târîḫ-i Bosna by chronicler Salih Hadžihuseinović Muvekkit, also from Sarajevo, and Mecmū‘a-i Başeskî by the chronicler from 18th century Mula Mustafa Ševki Bašeski from Sarajevo. We also presented a note on the act of endowment as well as his personal vaqfnama which we found in Kadić’s Chronicle, and also the note upon his death from which we see that the mentioned died in 1231/1815-16 and that he was buried in the Bakije cemetery in Sarajevo.

Ključne riječi

kulturna historija; Sarajevo; vojska; XIX stoljeće; cultural history; Sarajevo; the military; 19th century

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.