Nahija Ljubović u 15. i 16. stoljeću

Hatidža Čar-Drnda

Sažetak

Uspostavom osmanske uprave i novog društveno-političkog sistema Vlasi nahije Ljubović zadržali raniji sistem življenja u zadnjim decenijama 15. i tokom 16. stoljeća.

U popisu Hercegovačkog sandžaka iz 1477. godine u nahiji Ljubović zabilježeno je šest džemata, a u zadnjoj deceniji 15. stoljeća ukupan broj članova ove vlaške zajednice iznosio je 377 domaćinstava i 443 punoljetna neoženjena člana. U popisu Hercegovačkog sandžaka iz 1540. godine u selima nahije Ljubović ubilježeni su Vlasi i ratarsko stanovništvo.

Kao i kod ostalih vlaških grupa odnos između njih i osmanskih vlasti obilježen je uzajamnošću. Ukratko, historija Vlaha nahije Ljubović u osmanskom razdoblju obilježena i kontinuitetom i promjenama. Kontinuitet predstavlja njihova teritorija, organizacija, stočarska ekonomija, a promjenu uklapanje u osmanski sistem gdje se nastale promjene uglavnom odražavaju u lojalnosti osmanskoj državi, pristupanju osmanskoj vojničkoj klasi i preuzimanju dužnosti u okviru timarskog sistema, kao i prelazak na islam jednog dijela njihovog stanovništva.

----------------------------------------------------------------

Nahiya Ljubović in the 15th and 16th centuries

With the establishment of the Ottoman administration and the new social and political system, the Vlachs of nahiya Ljubović kept their earlier system of living in the last decades of the 15th and during the 16th centuries.

In the register of the sanjak of Hercegovina from 1477, there are six ğamā‘ats listed in nahiya Ljubović, and in the last decade of the 15th century the total number of members of this Vlach community was 377 households and 443 major unmarried members. In the register of the sanjak of Hercegovina from 1540, in the villages of nahiya Ljubović the Vlachs and ploughmen were listed.

As with other Vlach groups, the relationship between them and the Ottoman authorities was marked by reciprocity. In short, the history of the Vlachs of nahiya Ljubović in the Ottoman period was marked by both the continuity and the changes. Their territory, organization, cattleraising economy represent the continuity, and changes are represented by integration into the Ottoman system where the resulting changes were mainly reflected in the loyalty to the Ottoman state, joining the Ottoman military class and taking over the responsibilities in the framework of the timar-system, as well as in the converting to Islam by a part of their population.

Ključne riječi

Vlasi; plemenska organizacija; Osmanska država; nahija Ljubović; knez Herak; džemat; Vlachs; tribal organization; nahiya Ljubović; Prince Herak; ğamā‘at

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.