O onomasiološko-mističkoj konceptualizaciji poezije Bošnjaka na orijentalnim jezicima

Adnan Kadrić

Sažetak

U ovom radu se nastoji skrenuti pažnja na fenomen onomasiološkomističke konceptualizacije poezije Bošnjaka na orijentalnim jezicima na primjeru ljubavnoga simboličko-mističkog epa Ljepota i Srce (Hüsn ü Dil) Ahmeda Valija Novopazarca i poeme Muradname Derviš-paše Bajezidagića. Također se skreće pažnja na to da je proces mističke resemantizacije poezije na orijentalnim jezicima završen već u vrijeme klasične poezije na perzijskom jeziku, te da je spomenuti koncept prenijet u Osmansko Carstvo i bio prisutan u brojnim poetskim djelima Bošnjaka u 16. stoljeću. Usporedba mističkih paslika u narativnoj poeziji Valija Novopazarca i Derviš-paše Bajezidagića ukazuje na brojne sistemske sličnosti u njihovim djelima. Citati iz djela Ahmeda Valija Novopazarca ukazuju na to da je i sam pjesnik bio svjestan koncepta na osnovu kojeg semantički kodira svoj poetski izraz.

---------------------------------------------------------------------

About onomasiologic-mystical conceptualization of the Bosniak poetry in Oriental languages

Summary

This paper attempts to draw attention to the phenomenon of onomasiologic-mystical conceptualization of Bosniak poetry in Oriental languages at the example of Ahmed Wali Yenipazarli’s symbolic-mystical and love epic Beauty and Heart (Husn ü Dil) and Darwish Pasha Bajezidagić’s poem Muradname. It also draws attention to the fact that the process of mystical resemantization of poetry in Oriental languages was already completed at the time of classical Persian poetry and that the mentioned concept was transferred into Ottoman Empire and was finally present in numerous poetic works of Bosniaks in the 16th century. The comparison of “mystical image-ideas” (hıyal) in Ahmed Wali Yenipazarli’s and Darwish Pasha Bajezidagić’s narrative poetry indicates many systematic similarities in the mentioned works. The quotes from the Ahmed Wali Yenipazarli’s poetry suggest that the poet himself was aware of the concept on the basis of which he encodes his poetic expression at the semantic level.

Ključne riječi

teorija književnosti; naratologija; književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima; simboličko-mistička lirika; 16. stoljeće; literary theory; narratology; Bosniak literature in Oriental languages; symbolic and mystic lyric poetry

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.